عکس نوشته
سرنوشت
در ۱۵ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تغییرات
در ۱۴ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
برکت فقط پول نیست
در ۱۳ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
انسان فقیر
در ۱۲ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
باشکوه ترین رنج برای انسان
در ۱۲ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تلاش برای کسب توجه مردم
در ۱۲ دی ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |