عکس نوشته
تحول باید زمانه پسند باشد
در 23 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
هدف باید زماندار باشد
در 22 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
تغییر دنیا
در 20 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
دنیای بیرون
در 19 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
واقعی زندگی کن!
در 18 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
کیفیت زندگی افراد
در 16 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
برخورد با اتفاقات زندگی
در 15 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
قانون ۲۰-۸۰
در 14 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
ویژگی انسان های با پرنسیو
در 13 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
خط قرمز
در 12 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
دل انسان
در 11 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |
آثار تحول هرروز
در 8 فوریه 2017 | 0 دیدگاه |