عکس نوشته
تحول باید زمانه پسند باشد
در ۵ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
هدف باید زماندار باشد
در ۴ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
تغییر دنیا
در ۲ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
دنیای بیرون
در ۱ اسفند ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
واقعی زندگی کن!
در ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
کیفیت زندگی افراد
در ۲۸ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
برخورد با اتفاقات زندگی
در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
قانون ۲۰-۸۰
در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
ویژگی انسان های با پرنسیو
در ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
خط قرمز
در ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
دل انسان
در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |
آثار تحول هرروز
در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ | 0 دیدگاه |